Autopožičovňa Košice Letisko    Autopožičovňa Košice Letisko
Autopožičovňa Košice Letisko
Autopožičovňa Košice Letisko    Autopožičovňa Košice Letisko

OBCHODNÉ PODMIENKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRESTIGE rent-a-car – v. 07/2019

Článok I Výklad pojmov

Na účely Zmluvy sa rozumie:

 1. 1.1  Zmluva – Zmluva o nájme dopravného prostriedku

  uzatvorená v zmysle § 630 a nasl. ObZ, ktorá odkazuje na

  tieto Všeobecné obchodné podmienky.

 2. 1.2  ObZ – zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení

  neskorších predpisov.

 3. 1.3  Všeobecné obchodné podmienky (VOP) – časť obsahu

  Zmluvy, na ktoré Zmluva odkazuje, ktoré sú pre Zmluvné

  strany záväzné, a ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

 4. 1.4  Prenajímateľ – osoba oprávnená prenechať Vozidlo do

  Nájmu.

 5. 1.5  Nájomca - každá fyzická osoba alebo právnická osoba,

  ktorá uzavrela Zmluvu a zaviazala sa ju plniť.

 6. 1.6  Zmluvné strany – jednotné označenie pre Prenajímateľa

  a Nájomcu.

 7. 1.7  Vozidlo - dopravný prostriedok vo vlastníctve alebo inom

  oprávnenom užívaní Prenajímateľa, ktorý je predmetom záväzku Zmluvných strán, a ktorý je špecifikovaný v Zmluve.

 8. 1.8  Vodič – osoba oprávnená viesť Vozidlo, ktorá je ako Vodič uvedená v Zmluve.

 9. 1.9  Nájomné – Zmluvnými stranami dohodnutá odplata za Nájom, ktorá pozostáva z Poplatku za Vozidlo, Poplatkov za Príslušenstvo a Pripoistenie, ktorých konečná kalkulácia je uvedená v Zmluve.

 10. 1.10  Poplatok za Vozidlo – je súčet Denných sadzieb.

 11. 1.11  Denná sadzba – je cena vyplývajúca zcenníka

  Prenajímateľa za každý deň Nájmu.

 12. 1.12  Poplatok za Príslušenstvo – je súčet ostatných platieb za

  Príslušenstvo.

 13. 1.13  Príslušenstvo – doplnkové služby mimo Poplatku za

  Vozidlo objednané Nájomcom v súvislosti s Nájmom.

 14. 1.14  Pripoistenie - extra služba zbavujúca Nájomcu zodpovednosti za Škodu v rozsahu určenom Zmluvou

  a VOP.

 15. 1.15  Nájom – dočasné odplatné poskytnutie Vozidla

  Prenajímateľom Nájomcovi za podmienok uvedených

  v Zmluve a VOP.

 16. 1.16  Depozit – vratná záloha, ktorú prenecháva Nájomca

  Prenajímateľovi do jeho dočasnej dispozície za účelom

  krytia Škody alebo Nájomného.

 17. 1.17  Škoda – akákoľvek ujma na majetku Prenajímateľa, bez

  ohľadu na to, či spočíva vpoškodení majetku Prenajímateľa, zmenšení majetku Prenajímateľa alebo v zabránení alebo obmedzení zväčšenia majetku Prenajímateľa. Pre účely tejto Zmluvy sa za Škodu považuje aj povinnosť Prenajímateľa zaplatiť spoluúčasť, poistné plnenie, zmluvnú pokutu, úrok z omeškania, pokuty za priestupky alebo iné delikty, prípadne iné platby, ktoré je Prenajímateľ povinný platiť ako vlastník vozidla, a to od momentu vzniku takejto povinnosti.

  Článok II Predmet Zmluvy

 1. 2.1  Zmluvou sa Prenajímateľ zaväzuje prenechať Nájomcovi

  Vozidlo na dočasné užívanie a Nájomca sa zaväzuje

  zaplatiť Nájomné.

 2. 2.2  Prenajímateľ je povinný odovzdať Nájomcovi Vozidlo

  spolu s potrebnými dokladmi v čase určenom v Zmluve, inak bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy. Vozidlo musí byť spôsobilé na prevádzku a na užívanie, na ktoré Vozidlo obvykle slúži.

2.3 Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi Nájomné.
2.4 Nájomca sa popri Nájomnom zaväzuje pri podpise Zmluve

zložiť v prospech Prenajímateľa Depozit.

Článok III
Miesto, čas a spôsob odovzdania a prevzatia Vozidla

3.1 Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Vozidlo Nájomcovi v mieste a čase, ktoré si Zmluvné strany vopred dohodli. Pri odovzdaní a prevzatí vozidla je Prenajímateľ povinný vypísať vstupné relevantné údaje uvedené v Zmluve, ktoré jeNájomca oprávnený kontrolovať a ktoré sa Nájomca zaväzuje svojim podpisom potvrdiť. Nájomca súhlasí s vyhotovením fotokópie osobných dokladov (občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz) a to za účelom uzavretia nájomnej zmluvy. Pre vyššie uvedené kroky Nájomca svojim podpisom tejto Nájomnej zmluvy udeľuje Prenajímateľovi súhlas s vyhotovením fotokópie osobných dokladov. Momentom potvrdenia vstupných relevantných údajov je Vozidlo odovzdané Nájomcovi do Nájmu.

3.2 Nájomca je povinný Vozidlo vrátiť Prenajímateľovi v mieste a čase dohodnutom pri uzatváraní Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak. Pri vrátení je Prenajímateľ povinný Vozidlo prebrať okrem prípadu, ak Nájomca vráti Vozidlo mimo prevádzkových hodín Prenajímateľa. V takom prípade sa preberanie uskutoční počas najbližších prevádzkových hodín Prenajímateľa. Pri preberaní Vozidla je Prenajímateľ povinný vykonať obhliadku Vozidla a vypísať výstupné relevantné údaje uvedené v Zmluve, ktoré je Nájomca oprávnený kontrolovať a ktoré sa zaväzuje svojim podpisom potvrdiť. V prípade nepodpísania výstupných relevantných údajov zo strany Nájomcu v momente ukončenia preberania Vozidla sa údaje uvedené v Zmluve považujú za potvrdené.

3.3 Nájomca je oprávnený Vozidlo užívať najskôr od momentu jeho prevzatia až do jeho vrátenia, najneskôr však do uplynutia doby Nájmu alebo iného spôsobu zániku Zmluvy.

3.4 Nájomca berie na vedomie skutočnosť, že ak Vozidlo nevráti do momentu uplynutia doby Nájmu alebo iného spôsobu zániku Zmluvy a Zmluvné strany si nedohodli predĺženie doby Nájmu, Nájomca užíva Vozidlo neoprávnene, pričom takéto konanie môže byť kvalifikované ako trestný čin. Prenajímateľ je v takom prípade oprávnený požiadať o pomoc orgány činné v trestnom konaní a zároveň je oprávnený Vozidlo

kedykoľvek a kdekoľvek prevziať aj bez súhlasu či súčinnosti Nájomcu.

vedomosti,

Článok IV
Platby a platobné podmienky
4.1 Nájomné je stanovené dohodu Zmluvných strán v závislosti

od typu Vozidla, doby Nájmu, poskytnutého príslušenstva,

prípadne iných okolností uvedených v Zmluve.
4.2 Nájomné pozostáva z Poplatku za Vozidlo a Poplatku za

Príslušenstvo.
4.3 Poplatok za Vozidlo vychádza zo súčtu Denných sadzieb.

Denná sadzba je závislá od doby Nájmu. Denná sadzba začína plynúť momentom odovzdania Vozidla a končí 24 hodín od momentu odovzdania Vozidla. Každá aj len začatá hodina presahujúca časový rozsah Dennej sadzby sa považuje za vznik nároku Prenajímateľa na účtovanie novej Dennej sadzby.

4.4 V prípade, ak Nájomca na základe predchádzajúcej dohody s Prenajímateľom vráti Vozidlo pred uplynutím alebo po uplynutí pôvodne dohodnutej doby Nájmu, je Nájomca povinný zaplatiť Poplatok za Vozidlo vypočítaný podľa Dennej sadzby zodpovedajúcej skutočnej dobe Nájmu. To

Všeobecné obchodné podmienky PRESTIGE rent-a-car v. 07/2019

Strana 1/4

platí aj pre Poplatok za Príslušenstvo, ak je závislý od počtu dní. Tým nie sú dotknuté ustanovenia oprípadných sankciách.

 1. 4.5  Nájomca je oprávnený vrátiť vozidlo pred uplynutím dohodnutej doby Nájmu podľa predchádzajúceho odseku a zaplatiť Poplatok za Vozidlo vypočítaný podľa Dennej sadzby zodpovedajúcej skutočnej dobe Nájmu len vprípade, ak úmysel vrátiť Vozidlo pred uplynutím dohodnutej doby Nájmu oznámil Prenajímateľovi aspoň 72 hodín pred zamýšľaným termínom predčasného vrátenia.

 2. 4.6  Denná sadzba v sebe zahŕňa odplatu za užívanie Vozidla, bežné opotrebenie Vozidla, povinné zmluvné poistenie Vozidla, havarijné poistenie Vozidla, úhradu za oprávnenie užívať spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenskej republiky.

 3. 4.7  Poplatok za Príslušenstvo je závislý od množstva Nájomcom objednaného Príslušenstva podľa aktuálneho cenníka Prenajímateľa a vypočítava sa ako súčet jednotkových cien Príslušenstva, podľa druhu, prípadne vynásobené počtom dní doby Nájmu alebo počtom kusov Príslušenstva.

 4. 4.8  Odplata za Pripoistenie závisí od zvoleného druhu Pripoistenia. Pripoistenie má 2 druhy; Plné Poistenie (PP) a Super Plné Poistenie (SPP).

 5. 4.9  PP zbavuje Nájomcu zodpovednosti za Škodu vo výške spoluúčasti v prípade vzniku poistnej udalosti likvidovanej v rámci havarijného poistenia, ktorú si poisťovňa poskytujúca tzv. havarijné poistenie uplatnila voči Prenajímateľovi. Zbavenie zodpovednosti pri PP však neplatí, ak bola Škoda spôsobená Nájomcom alebo Vodičom úmyselne, Nájomcom alebo Vodičom pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok, jedov a iných látok spôsobilých negatívne ovplyvniť ľudské správanie, taktiež ak bola Škoda spôsobená kýmkoľvek na kolesách (pneumatikách a diskoch) Vozidla, v jeho interiéri, alebo pre prípad neoprávneného odcudzenia Vozidla.

 6. 4.10  SPP zbavuje Nájomcu zodpovednosti za Škodu v rozsahu PP, vrátane Škody spôsobnej na kolesách (pneumatikách a diskoch) Vozidla.

 7. 4.11  Nájomca sa tiež zaväzuje pri podpise Zmluvy zložiť v prospech Prenajímateľa Depozit za účelom krytia Škody alebo Nájomného formou blokácie na kreditnej alebo debetnej karte vedenej na meno Nájomcu alebo Vodiča uvedeného v Zmluve.

 8. 4.12  Nájomné je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi v hotovosti, prostredníctvom kreditnej karty alebo prevodom na účet.

 9. 4.13  V prípade platby v hotovosti je Nájomca povinný zložiť peňažné prostriedky v zodpovedajúcej výške k rukám Prenajímateľa pri podpise Zmluvy a Prenajímateľ je povinný prevzatie Peňažných prostriedkov potvrdiť.

 10. 4.14  Vprípade platby prostredníctvom kreditnej karty alebo prevodom na účet je Nájomca povinný peňažné prostriedky v zodpovedajúcej výške previesť na účet Prenajímateľa tak, aby ich Prenajímateľ mal k dispozícii pri podpise Zmluvy. Peňažné prostriedky je Nájomca oprávnený zložiť v prospech Prenajímateľa aj vo forme blokácie zodpovedajúcej sumy na kreditnej karte Nájomcu. V súvislosti s blokáciou kreditnej karte za vyššie uvedeným účelom je Nájomca povinný poskytnúť Prenajímateľovi potrebné údaje, ktoré je Prenajímateľ oprávnený použiť len v prípadoch a za podmienok uvedených v Zmluve.

 11. 4.15  Nájomca súhlasí s tým, aby aj s jeho prípadným dodatočným nesúhlasom vyjadreným v akejkoľvek podobe bol Prenajímateľ oprávnený použiť Depozit za účelom krytia Škody alebo zaplatenia Nájomného, ak ich Nájomca neuhradí v lehote 3 dní, odkedy sa ovzniku Škody dozvedel, musel dozvedieť alebo bol na úhradu Škody alebo

Nájomného Prenajímateľom vyzvaný, podľa tohto, čo

nastane skôr.
4.16 V prípade omeškania s akoukoľvek platbou podľa tejto

Zmluvy si Zmluvné strany dohodli úrok z omeškania vo výške 0,5% denne z dlžnej platby počítanej od prvého dňa omeškania až do jej úplného zaplatenia.

Článok V
Práva a povinnosti Prenajímateľa

5.1 Prenajímateľ sa zaväzuje:
5.1.1 odovzdať Nájomcovi Vozidlo v stave spôsobilom na

obvyklú prevádzku, s potrebnými a výbavou zodpovedajúcou právnym Slovenskej republiky,

dokladmi predpisom

 1. 5.1.2  poistiť Vozidlo povinným zmluvným poistením a havarijným poistením ,

 2. 5.1.3  udržať Vozidlo v stave spôsobilom na premávku na pozemných komunikáciách,

 3. 5.1.4  poskytnúť Nájomcovi relevantné informácie, pokyny aodporúčania vprípade poruchy vozidla, poistnej udalosti alebo iných okolností,

 4. 5.1.5  zabezpečiť nevyhnutný servis Vozidla,

 5. 5.1.6  vykonať likvidáciu poistných udalostí.

  Článok VI
  Práva a povinnosti Nájomcu

6.1 Nájomca sa zaväzuje:

 1. 6.1.1  užívať Vozidlo výlučne osobne alebo Vodičom

  a neprenechať ho do užívania akejkoľvek inej osobe, ktorej užívanie nebolo vopred písomne dohodnuté s Prenajímateľom,

 2. 6.1.2  užívať Vozidlo iba spôsobom primeraným účelu, na ktoré Vozidlo obvykle slúži. Na účely tejto Zmluvy je účelom užívania Vozidla bežná preprava osôb alebo vecí v rozsahu osobnej potreby pri zachovaní spôsobov jazdy odporúčaných výrobcom Vozidla na cestách určených na bežnú premávku porovnateľných Vozidiel,

 3. 6.1.3  neužívať Vozidlo mimo územia Slovenskej republiky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa,

 4. 6.1.4  užívať Vozidlo tak, aby nedochádzalo ku Škodám a taktiež, aby nedochádzalo situáciám, ktoré by mohli viesť k zvýšenej pravdepodobnosti vzniku Škôd. Nájomca je v tejto súvislosti povinný najmä kontrolovať pred jazdou stav motorového oleja, chladiacej zmesi, brzdovej kvapaliny, tlak v pneumatikách, prípadne iné časti alebo vlastnosti Vozidla, ktoré by mohli ovplyvniť jazdné vlastnosti Vozidla alebo bezpečnosť cestnej premávky,

 5. 6.1.5  užívať Vozidlo tak, aby počet prejazdených kilometrov nepresiahol denný limit vo výške najviac 300 km, alebo mesačný limit vo výške najviac 5000 km. Na účely tohto bodu sa na výpočet denného limitu prejazdených kilometrov použije aritmetický priemer počtu prejazdených kilometrov za každý deň počas doby Nájmu.Na výpočet mesačného limitu prejazdených kilometrov sa použije aritmetický priemer počtu prejazdených kilometrov za každý mesiac počas doby Nájmu,

 6. 6.1.6  po vystúpení z vozidla zabezpečiť vozidlo všetkými prítomnými bezpečnostnými prvkami, ktorými je Vozidlo vybavené,

 7. 6.1.7  písomne okamžite oznámiť Prenajímateľovi každú škodovú udalosť či dopravnú nehodu, poruchu, poškodenie, či inú vadu Vozidla alebo Škodu, vykonať všetky nevyhnutné úkony smerujúce

Všeobecné obchodné podmienky PRESTIGE rent-a-car v. 07/2019

Strana 2/4

k odstráneniu alebo zmierneniu vzniku alebo rozšíreniu Škody, vykonať všetky nevyhnutné úkony smerujúce k zabezpečeniu páchateľa Škody a jeho identifikovateľnosti a riadiť sa pokynmi Prenajímateľa,

 1. 6.1.8  zdržať sa vykonávania opráv, úprav, výmeny súčiastok, či akýchkoľvek iných zásahov do Vozidla bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa,

 2. 6.1.9  v prípade vzniku poistnej udalosti podieľať sa na Škode v rozsahu neuhradenom poisťovňou, najmä ak bola spôsobená úmyselne alebo z nedbanlivosti Nájomcom, pod vplyvom alkoholu, jedu, prekurzoru, omamnej alebo psychotropnej látky,

 3. 6.1.10  bezprostredne pred vrátením Vozidla doplniť pohonné hmoty vo Vozidle úplným naplnením palivovej nádrže a preukázať sa Prenajímateľovi o tom pokladničným dokladom, z ktorého bude zrejmé miesto a čas nákupu pohonných hmôt,

 4. 6.1.11  nefajčiť vo vozidle ani v jeho blízkosti, najmä pri otvorených dverách, či oknách, vrátiť Vozidlo bez neprimeraného znečistenia, zápachu, opotrebenia a prepálenia akejkoľvek časti interiéru,

 5. 6.1.12  vrátiť Vozidlo Prenajímateľovi v stave, v ktorom mu bolo odovzdané, spolu so všetkými súčasťami, príslušenstvom a dokladmi,

 6. 6.1.13  v prípade vzniku poistnej udalosti podieľať sa na likvidácii Škody spoluúčasťou vo výške 5% z výšky Škody, najmenej však 165 Eur. To neplatí v prípadoch, kedy Nájomca podľa zákona alebo týchto VOP zodpovedá za Škodu v plnom rozsahu alebo vyššom rozsahu,

 7. 6.1.14  v prípade odcudzenia Vozidla podieľať sa na likvidácii Škody spoluúčasťou vo výške 5% z hodnoty Vozidla v čase vzniku poistnej udalosti. To neplatí v prípadoch, kedy Nájomca podľa zákona alebo týchto VOP zodpovedá za Škodu v plnom rozsahu alebo vyššom rozsahu,

 8. 6.1.15  poskytnúť Prenajímateľovi potrebnú súčinnosť počas celej doby Nájmu.

  Článok VII Zodpovednosť a sankcie

 1. 7.1  Zodpovednosť za Škodu, ktorá vznikne porušením

  povinností zmluvných strán vyplývajúcich pre ne z tejto zmluvy, sa riadi relevantnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 2. 7.2  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia vyššie uvedených povinností je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta je dojednaná nezávisle od druhej zmluvnej pokuty, ako aj od vzniku a výšky Škody alebo iných plnení. Každé z týchto plnení vzniká a vymáha sa nezávisle od druhého. Zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu pre prípad porušenia nasledovných povinností:

  1. 7.2.1  v prípade porušenia povinnosti uvedenej v bode 6.1.1 je zmluvná pokuta dojednaná vo výške 30% z celkovej výšky Nájomného,

  2. 7.2.2  v prípade porušenia povinnosti uvedenej v bode 6.1.3 je zmluvná pokuta dojednaná vo výške 50% z celkovej výšky Nájomného,

  3. 7.2.3  v prípade odcudzenia Vozidla v dôsledku porušenia povinnosti uvedenej v bode 6.1.6 je zmluvná pokuta dojednaná vo výške 30% z aktuálnej hodnoty Vozidla ohodnoteného poisťovňou v súvislosti likvidáciou poistenia za odcudzenie Vozidla,

  4. 7.2.4  v prípade porušenia povinnosti uvedenej v bode 6.1.8 je zmluvná pokuta dojednaná vo výške 200%

7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

z hodnoty opravy, úpravy,vymenenej súčiastky, či akýchkoľvek iného zásahu do Vozidla podľa maloobchodných cien autorizovaných servisov pre daný typ Vozidla,

v prípade úmyselného alebo hrubo nedbanlivostného spôsobenia Škody, najmä pod vplyvom alkoholu, jedu, prekurzoru, omamnej alebo psychotropnej látky alebo lieku s obdobným účinkom je zmluvná pokuta dojednaná vo výške 200% z celkovej výšky spôsobenej Škody.

v prípade porušenia povinnosti uvedenej v bode 6.1.10 je zmluvná pokuta dojednaná vo výške 2 Eur za doplnenie každého litra pohonnej hmoty potrebnej na doplnenie nádrže,

v prípade porušenia povinnosti uvedenej v bode 6.1.11 je zmluvná pokuta dojednaná vo výške 80 Eur a v prípade prepálenia akejkoľvek časti interiéru je zmluvná pokuta dojednaná vo výške 200 Eur za každú prepálenú časť interiéru,

v prípade nevrátenia alebo poškodenia ktoréhokoľvek z odovzdaných dokladov je zmluvná pokuta dojednaná vo výške 150 Eur, vprípade nevrátenia alebo poškodenia odovzdaných kľúčov je zmluvná pokuta dojednaná vo výške 300 Eur, a v prípade nevrátenia alebo poškodenia ktorejkoľvek inej časti odovzdanej výbavy je zmluvná pokuta dojednaná vo výške 50 Eur za každý kus nevrátenej alebo poškodenej výbavy.

v prípade zmarenia možnosti Nájmu nepoškodeného Vozidla z dôvodu potreby vykonania opravy, úpravy alebo údržby na Vozidle v dôsledku jeho poškodenia alebo iného neoprávneného zásahu na ňom, za ktoré zodpovedá Nájomca, je zmluvná pokuta vo výške 50% z Dennej sadzby Vozidla za každý začatý deň takto zmarenej možnosti Nájmu.

8.1. 8.2.

7.2.10 v prípade zrušenia objednávky alebo Zmluvy zo strany Nájomcu z dôvodu, za ktorý Prenajímateľ nezodpovedá, pred odovzdaním Vozidla Nájomcovi

je zmluvná pokuta 30% z hodnoty v prípade zrušenia 50% z hodnoty v prípade zrušenia 80% z hodnoty v prípade zrušenia

vo výške:
predpokladaného Nájomného

168 - 73 hod. pred odovzdaním; predpokladaného Nájomného

72 - 25 hod. pred odovzdaním; predpokladaného Nájomného

výške:
30 Eur, ak Škoda nepresahuje 500 Eur;
60 Eur, ak Škoda presahuje 500 Eur, ale nepresahuje 2.000 Eur;
100 Eur, ak Škoda presahuje 2.000 Eur.

Článok VIII Skončenie Nájmu

Nájom sa uzatvára na dobu určitú, uvedenú v Zmluve. Uplynutím doby Nájmu Zmluva zaniká.
Nájom je možné predĺžiť alebo skrátiť len po dohode Zmluvných strán. Nájomca je povinný navrhnúť Prenajímateľovi predĺženie alebo skrátenie doby Nájmu najneskôr 24 hodín pred jej uplynutím. Dohoda Zmluvných strán opredĺžení alebo skrátení Nájmu sa považuje za uzatvorenú až momentom odoslania potvrdzujúcej SMS správy alebo e-mailovej správy Prenajímateľa Nájomcovi s uvedením upravenej doby Nájmu.

24 - 0 hod. pred odovzdaním. akejkoľvek Škody alebo len Škodovej udalosti, za ktorú zodpovedá Nájomca je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu ako náhradu administratívnych nákladov astratu času pri odstraňovaní ich následkov vo

7.2.11 v prípade vzniku

Všeobecné obchodné podmienky PRESTIGE rent-a-car v. 07/2019

Strana 3/4

 1. 8.3.  Zmluva zaniká aj odstúpením ktorejkoľvek Zmluvnej strany od Zmluvy, a to v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy druhou Zmluvnou stranou.

 2. 8.4.  Nájomca je povinný do uplynutia doby Nájmu resp. do momentu zániku Zmluvy Vozidlo vrátiť Prenajímateľovi.

  Článok IX Doručovanie

 1. 9.1  Pre účely Zmluvy sa za písomnú formu považuje aj

  korešpondencia uskutočnená prostredníctvom sms správ

  alebo e-mailovou komunikáciou.

 2. 9.2  Korešpondencia, ktorá sa medzi Zmluvnými stranami nimi

  uskutoční, sa bude doručovať na kontaktné adresy uvedené

  v Zmluve.

 3. 9.3  Korešpondencia vykonaná v listinnej forme sa považuje za

  doručenú adresátovi dňom jej prevzatia alebo odmietnutia prevzatia alebo dňom vrátenia listiny odosielateľovi ako nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu.

 4. 9.4  Korešpondencia vykonaná prostredníctvom sms správ alebo e-mailom sa považuje za doručenú adresátovi momentom odoslania správy odosielateľom, pokiaľ adresát nepreukáže jej nedoručenie. Za dôvod nedoručenia sa pritom nepovažuje nedostupnosť signálu, internetového pripojenia alebo zdroja energie.

  Článok X Ochrana osobných údajov

 1. 10.1  Prenajímateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť

  ovšetkých poskytnutých osobných údajoch, chrániť ich pred stratou, odcudzením, poškodením, neoprávneným prístupom a neoprávneným rozširovaním. Prenajímateľ je oprávnený sprístupňovať osobné údaje tretím osobám iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Nájomcu.

 2. 10.2  Nájomca podpisom Zmluvy alebo odoslaním objednávky, emailovej objednávky alebo kontaktného formulára potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle 18/2018 Z. z. so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov v rozsahu a spôsobom podľa tohto článku a udeleného súhlasu. Nájomca nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

 3. 10.3  Prenajímateľ je na základe zákona č. 18/2018 Z. z. oprávnený získavať a spracúvať v informačných systémoch údaje Nájomcu a/ alebo údaje súvisiace s Nájomcom, ktorými sú:

  1. a)  meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, číslo vodičského preukazu,

  2. b)  telefónne číslo/čísla, e-mailovú adresu/adresy alebo iné kontaktné a identifikačné údaje Nájomcu, fakturačnú adresu,

  3. c)  údaje získané prostredníctvom cookies, IP adresy a kontaktného formulára.

  Prenajímateľ bude spracúvať údaje podľa tohto článku v nevyhnutnom rozsahu najviac po dobu troch rokov na účely:

  1. a)  uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny a ukončenia,

  2. b)  fakturácie, prijímania a zúčtovania platieb, vedenia, vymáhania a postupovania pohľadávok,

   poskytovania starostlivosti o Nájomcu,

  3. c)  priameho marketingu, prípadne

  4. d)  na iné účely a v inom rozsahu, ak to dovoľuje alebo

   stanovuje osobitný právny predpis.

10.4 Nájomca poskytuje Prenajímateľovi súhlas podľa tohto článku VOP dobrovoľne.

10.5 Nájomca je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môže Nájomca realizovať v listinnej podobe na adresu Prenajímateľa zapísanú ako jeho sídlo v obchodnom registri v čase odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronických prostriedkov.

10.6 Nájomca má okrem iného nasledovné práva:

 1. a)  právo na prístup k údajom podľa článku 15

  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A

  RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej ako „Nariadenie“),

 2. b)  právonaopravupodľačlánku16Nariadenia,

 3. c)  právo na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na

  zabudnutie“) podľa článku 17 Nariadenia,

 4. d)  právonaobmedzeniespracúvaniaosobnýchúdajovpodľa

  článku 18 Nariadenia,

 5. e)  právo na splnenie oznamovacej povinnosti voči

  príjemcom podľa článku 19 Nariadenia,

 6. f)  právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia,

 7. g)  právonamietaťpodľačlánku21Nariadenia,

 8. h)  právo súvisiace s automatizovaným individuálnym

  rozhodovaním podľa článku 22 Nariadenia.

Zásady spracúvania osobných údajov, vrátane informácií súvisiacich sich spracúvaním sú zverejnené na internetovej stránke Prenajímateľa t. j. www.prestige-sk.eu.

Článok XI Záverečné ustanovenia

 1. 11.1  Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania

  oboma zmluvnými stranami.

 2. 11.2  Tieto VOP vydáva Prenajímateľ súčinnosťou od

  01.08.2019 a sú záväzné pre všetky Rezervácie a Zmluvy

  uzatvorené odo dňa ich účinnosti.

 3. 11.3  Zmluva a VOP sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej

  republiky. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

 4. 11.4  Odchylné dojednania v Zmluve majú prednosť pred znením VOP.

 5. 11.5  Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy alebo VOP stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení Zmluvy alebo VOP, ktoré zostávajú naďalej platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia konsenzu medzi Zmluvnými stranami platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
OD NÁS DOSTANEŤE JEDINEČNÚ ODMENU ZA VAŠU VERNOSŤ!

Ceníme si vašu vernosť a preto sme pre vás prichystali zľavový vernostný program, ktorý odmení vašu vernosť v podobe príjemnej zľavy!

ODPORUČ AUTOPOŽIČOVŇU PRESTIGE ZNÁMEMU

Odoslaním jednoduchého emailu nás odporučíte svojmu známemu.


ODPORUČIŤ AUTOPOŽIČOVŇU PRESTIGE ZNÁMEMU

ODOSLANÍM TOHO JEDNODUCHÉHO FORMULÁRU NÁS DOPORUČÍŠ SVOJMU ZNÁMEMU!Prečítal som si všeobecné obchodné podmienky a súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
RECENZIE ZÁKAZNÍKOV AUTOPOŽIČOVŇA PRESTIGE

Norbert B.
Autopožičovňa Košice Letisko

Spokojnost 100% Dakujem a odporucam.


Miriam M.
Autopožičovňa Košice Letisko

Excellent customer service.
Urcite budem odporucat.


Tibor M.
Autopožičovňa Košice Letisko

potrebovali sme dve auta na svadbu, ktore sme dostali perfektne vycistene a pripravene :-) uzasna cena za tie dve auta aj servis, tak sme im doniesli aspon kolace ako vysluzku


Marcel M.
Autopožičovňa Košice Letisko

101% satisfaction and very well recommended!


Daniel K.
Autopožičovňa Košice Letisko

So sluzbami aj samotnym autom som bol velmi spokojny, auto sme mali nacas, ciste a za super cenu :)


Nigel P.
Autopožičovňa Košice Letisko

Excellent prices, excellent service and an excellent provider ,Rado.


Ornella M. Z.
Autopožičovňa Košice Letisko

Excellent service! Rado was super professional and helpful! Highly recommended


Tomáš P.
Autopožičovňa Košice Letisko

Pochvaľujem nie len personál ale aj majiteľov firmy, stále sú tu pre zákazníka. Auta stále čisté a kvalitné udržiavané. Mal som viacero áut u nich a všetky boli na extrémnej výbave a kvalite. Je to najlepšia autopozičovna na východe.(skúsal som už viacero autopozicovni)Chcete dostávať naše aktuálne novinky ?


Prihlásením sa do tohto formuláru súhlasíte so spracovaním osobného údaju!

©2018 Všetky práva vyhradené autopožičovna PRESTIGE rent-a-car | Vytvoril dsdesign.sk